ДГ "Русалка"
Детска градина в село Търън

За нас

Нашата водеща теза е „Щастливи деца, доволни родители, професионална удовлетвореност“.

Децата посещаващи ДГ „Русалка“ са 28 , които се възпитават в здравословна , безопасна и сигурна среда организирани в две групи.

  • Група „Миньони“ – 4 годишни и първа възрастова група 2-3 годишни;
  • Група „Мики Маус“ – ПГ 5 годишни и ПГ 6 годишни. 

За тях се грижат: 4 (четирима)учители в това число и директор с група и 4 (четирима) души помощно – обслужващ персонал; 1 (един) помощник на учителя назначен по Проект АПСПО.

Цялостната дейност на Детска градина „Русалка“ протича съгласно утвърдените от МОН образователни стандарти, планове и програми. Изпълнението на планираните дейности е добро и съответства на законоустановените изисквания.

Всички служители зачитат правата на детето и са активни участници в образователния процес.

Детска градина в с.Търън е открита през 1974 год.

До 1985 год. детската градина се е помещавала в сградата на ОУ „Стою Шишков“.

Новата сграда е построена през 1986 год. Капацитетът на градината е две групи, 50 (петдесет) деца. Детска градина с.Търън е открита с Акт за откриване - № 30/ 04.06.1984г.; Преобразувана е с Акт за преобразуване – Решение № 40/27.03.2008г.

Детската градина приема деца и от близките населени места: с.Подвис , с.Река, с.Селище,с.Еленска,с.Требище. ДГ „Русалка“ с.Търън е привлекателна и желана образователна институция, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно. Предоставя съвременни условия за развитие на личността. Място, съчетаващо традиции и съвремие. Предоставя физическо и социално образование и развитие на децата от 2 до 7-годишна възраст.

Всички служители – учители и непедагогически персонал активно участват в квалификационни курсове и обучения тренинг обучения, семинари , които отприщиха енергия и стремеж да се сравняват с най-добрите. Получават знания и умения да планират, организират пространството и дейностите в занималните, така,че да отговарят на равнището на развитие на всяко дете.

Създаде се по-добра учебна среда с център детето. Разбрахме, че ролята на един учител е да подпомага ученето, съобразявайки се с принципа, че човешките същества са различни и разнообразни. ДГ „Русалка“ е любимо и желано място за деца и семейства.

Мисията на ДГ „Русалка“ е да създава, в партньорство с родителите, модерна и благоприятна среда за развитие на всяко дете.