ДГ "Русалка"
Детска градина в село Търън

Проекти и национални програми

ДЕТСКА ГРАДИНА „РУСАЛКА“ С.ТЪРЪН Е РЕАЛИЗИРАЛА И РАБОТИ ПО СЛЕДНИТЕ

ПРОЕКТИ:

  • Проект за предоставяне средствата за подпомагане на физическото възпитание и спорта;
  • Проект по схема „Училищно мляко“, „Училищен плод“;
  • „Обичам природата – и аз участвам“ ПУДООС , Национална кампания за „Чиста околна среда-2019г.“
  • Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ КПРПС;финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разтеж“ 2014-2020;
  • Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ АПСПО

ПРОГРАМИ:

  • Корпоративна програма на ЕВН за България „По – добра среда за детската градина“;
  • НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование;
  • НП „Успяваме заедно-2020“, Модул II:„Иновативна детска градина“;